<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-1941815057951554" data-ad-slot="3403928470"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

Pegawai Tadbir Diplomatik Gred M41 - Skim Tangga Gaji, Syarat, Tanggungjawab.

SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIKKLASIFIKASI PERKHIDMATAN : TADBIR DAN DIPLOMATIK
KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
GRED JAWATAN/GAJI : M41, M44, M48, M52, M54
TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2016

SYARAT LANTIKAN

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan;

(c)
(i) ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred M41: RM2,422.00);
atau

(ii) ijazah sarjana yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred M41: RM2,733.14);

atau

(iii) ijazah doktor falsafah (PhD) yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred M41: RM3,044.48);
dan

(d) lulus peperiksaan memasuki perkhidmatan Tadbir dan
Diplomatik yang ditetapkan; dan

(e) hadir dan lulus dengan jayanya Diploma Pasca Siswazah
Pengurusan Awam anjuran Institut Tadbiran Awam
Negara.

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya
Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat
Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

PENETAPAN GAJI PERMULAAN

3. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum
Gred M41 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik
berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.

TEMPOH PERCUBAAN

4. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam
tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.

LATIHAN

5. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh
Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA

6. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya
Program Transformasi Minda yang ditetapkan oleh Ketua
Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.
363/615

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

7. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan
apabila telah:

(a) memenuhi tempoh percubaan;

(b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang
ditetapkan; dan

(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN

8. Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan
ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi
perkhidmatan.

KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI

9. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang
ditetapkan untuk kenaikan pangkat.

KENAIKAN PANGKAT KE GRED M44

10. Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41 adalah layak
dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Tadbir
dan Diplomatik Gred M44 yang kosong apabila telah:

(a) disahkan dalam perkhidmatan;
(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT KE GRED M48

11. Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 adalah layak
dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Tadbir
dan Diplomatik Gred M48 yang kosong apabila telah:

(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan;

dan

(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT KE GRED M52

12. Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M48 adalah layak
dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Tadbir
dan Diplomatik Gred M52 yang kosong apabila telah:

(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan

(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT KE GRED M54

13. Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M52 adalah layak
dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Tadbir
dan Diplomatik Gred M54 yang kosong apabila telah:

(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan

(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT KE KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI

14. Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M54 yang menunjukkan
kebolehan yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbangkan
bagi kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong dalam
Kumpulan Pengurusan Tertinggi.

Nota: Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik yang berkuat kuasa pada 1.1.2014 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 39 Tahun 2013).

sumber : http://lynk.my/95IZ
Sebelum
Next Post »